zhou13 molokai-terminal

12

A molokai-like theme for 16-color terminals and a 256-color theme for vim.

Created

Last commit